Reklamačné podmienky - účinné od 1.04.2010 (rev. 25.3.2016)

Reklamačný poriadok spoločnosti Tiché PC s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO: 45464022, IČ DPH: SK2023010385, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, Vložka č. 25425/V (ďalej len „Predávajúci“).

Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)  a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“ ) v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovaru podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúce sa vád tovaru sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • 1.1. Reklamáciu vady výrobku uplatňuje kupujúci po poslaní / predložení dokladu o kúpe a dodacím listom (pokiaľ bol kupujúcemu vystavený záručný list od výrobcu, tak tento záručný list je nutné preukázať). Bez predloženia príslušného dokladu o predaji, alebo vyplneného záručného listu nebude tovar k reklamácii prijatý.

V prípade poruchy, závady nás prosím kontaktujte:  reklamacie@tichepc.sk

V správe o reklamácii napíšte :

- Číslo faktúry

- Presný názov tovaru

- Vaše meno a tel. číslo / kontakt

Náš pracovník sa bude s Vami snažiť najskôr závadu vyriešiť na diaľku.

V prípade, že sa závada na diaľku vyriešiť nedá, je nutné prihlásiť sa do eshopu ako zákazník a zadať Vašu reklamáciu do online formulára na ODKAZE.

Výhodou online zadávania reklamácii je možnosť sledovať ich stav priamo vo vašom konte rovnako ako v prípade objednávok. O každom kroku / zmene stavu reklamácie ste informovaní emailom, rovnako je možné zaslať dotaz priamo z nahlásenej reklamácie a spýtať sa tak na presnejšie informácie okrem jej stavu.

Po zadaní a registrovaní reklamácie je nutné tovar starostlivo zabaliť a poslať na našu adresu.

Tiché PC s.r.o

Kavečianska cesta 41

040 01 Košice

Pri odosielaní reklamovaného tovaru NEZABUDNITE:

- Pribaliť fotokópiu, či originál (vrátime) faktúry

- Priložiť vyplnený, vytlačený a Vami do systému zadaný, reklamačný formulár / ODKAZ na zadanie online reklamácie (musíte byť prihlásený ako zákazník v systéme).

 • 1.2.

  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, alebo služby, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • 1.2.1 Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. § 2 písm. m) zák. č. 250/207 Z.z. rozumie ukončenie reklamačného konania:
 1. odovzdaním opraveného výrobku,
 2. výmenou výrobku
 3. vrátením kúpnej ceny výrobku,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 5. písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • 1.3.

  Na uplatnenú reklamáciu vydá predávajúci kupujúcemu doklad v zmysle ust. § 627 OZ a § 18 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. s vyznačením predmetu reklamácie, spôsobu riešenia reklamácie, doby trvania opravy, alebo iného riešenia. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach, spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 • 1.4.

  V zmysle § 619 OZ predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. V zmysle § 618 OZ veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa vec mohla riadne užívať na určený účel, musia sa predávať za nižšie ceny, než je cena obvyklá u veci bez vady. Kupujúceho je potrebné upozorniť na vadu, ak táto nie je zrejmá už z povahy predaja.

2. Základné podmienky uplatnenia reklamácie

 • 2.1

  Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Predávajúci je povinný prijať do reklamačného konania každú reklamáciu spotrebiteľa, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky uplatnenia reklamácie.

 • 2.2.

  V zmysle ust. § 599 OZ vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, to znamená reklamovať prvú zistenú vadu, ihneď po jej prejavení sa, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku vady, prípadne jej včasné odstránenie ak je to možné. Predmetný tovar musí prestať používať.

 • 2.3.

  Kupujúci je povinný dodržiavať stanovené podmienky pre používanie výrobku. Predávajúci nezodpovedá za zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, závislého od intenzity, alebo nesprávneho používania či používania v rozpore s účelom na ktorý bol určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, mechanickým poškodením výrobku, či poškodenia hrubou silou, alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.

 • 2.4.

  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má v zmysle § 622 OZ kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

 • 2.5.

  Ak vec nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti, výmenu súčasti v zmysle § 622 ods. 2 OZ; ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.

 • 2.6.

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť (za takúto sa považuje aj vada, ktorá nebola odstránená v lehote 30 dní) a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako bez vady, má v zmysle § 623 OZ  kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak pre opätovné vyskytovanie sa vady po oprave, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, alebo pre väčší počet rôznych vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré inak nebránia riadnemu užívaniu veci má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 • 2.7.

  Ak vec predávaná za nižšiu cenu, ako je bežná cena má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci v zmysle § 624 OZ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 • 2.8.

  Tovar k reklamácii kupujúci predkladá čistý. Predávajúci je oprávnený znečistený, mokrý, zapáchajúci alebo všeobecným hygienickým zvyklostiam odporujúci tovar odmietnuť prijať do reklamačného konania.

3. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • 3.1.

  V zmysle ust. § 620 a nasl. OZ je záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Výrobca môže stanoviť na záručnom liste dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov a vtedy bude platiť táto dlhšia lehota. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

 • 3.2

  Ak uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas (ak spĺňa základné podmienky uplatnenia reklamácie) a ako spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím  len na základe odborného posudku, bez ohľadu na výsledok posudku nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,  presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 • 3.3

  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno odmietnuť.

 • 3.4.

  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu, až do doby, keď má kupujúci po skončení opravy vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Ak je potrebné, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, t.j. používanie sa riadi návodom, alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť. Výnimku tvoria len všeobecne známe pravidlá. Kupujúci je povinný riadiť sa návodom na použitie a pokynmi na ošetrovanie a dodržiavať ich pri používaní výrobku.

 • 3.5.

  V zmysle ust. § 599 OZ vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady a práva na náhradu nevyhnutných nákladov sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

 • 3.6.

  Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný tovar prevziať. Ako náhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

 • 3.7.

  Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

4. Ostatné informácie

 • 4.1.

  Ak kupujúci svojím zavinením poškodí, alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckych práv, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škody v zmysle ustanovení OZ.

 • 4.2. Možnosť odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy:

Tento link na www stránku Vám poskytuje zoznam možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie po 12 mesiacov od kúpy

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_vyber_hl1.asp?clear=Y&cball=Y

 • 4.3. Vzťahy neupravené reklamačným poriadkom sa riadia všeobecne platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 1. stratou dodacieho listu alebo dokladu o kúpe
 2. ak dňom prevzatia tovaru do opravy vypršala záručná doba
 3. porušením ochranných pečatí a nálepiek, alebo ich prelepením
 4. ak bolo výrobné číslo odstránené alebo je nečitateľné
 5. pokiaľ sa vada prejavuje len v software, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia
 6. tovar je neprimerane znečistený
 7. tovar bol poškodený živlami
 8. pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.)
 9. používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia
 10. neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou
 11. počítačovými vírusmi
 12. použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a používanie repasovaných alebo plnených tonerov a cartridgov)
 13. pripojením na nevyhovujúcu sieť
 14. neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov PC (platí pre montované PC)
 15. poškodením tovaru kupujúcim počas prepravy
 16. mechanickým poškodením zariadenia
 17. ak počítač, notebook mobil, atď. obsahuje nelegálny softvér predajca môže zamietnuť reklamáciu

5. Možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy


V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom ODKAZE.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

6. Ostatné informácie

Ak spotrebiteľ – kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, tak spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@tichepc.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.