Všeobecné obchodné podmienky - účinné od 01.04.2010 (rev. 3.11.2019)

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“), zákonom č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnejm, alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Tiché PC s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO: 45464022, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25425/V, DIČ: 2023010385, IČ DPH: SK2023010385 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 • 1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.tichepc.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

Tiché PC s.r.o
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
IČO: 45464022
DIČ: 2023010385
IČ DPH: SK2023010385


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Vložka č. 25425/V, oddiel: Sro.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. 055/6220781 ,  fax. 055/6224547
www.soi.sk

 • 1.2 Čísla bankových účtov:

Bankové spojenie: Československá obchodná banka 4022374175/7500

IBAN: SK78 7500 0000 0040 2237 4175

 • 1.3 Prevádzkareň:

Kancelária Tiché PC
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
IČO: 45464022
DIČ: 2023010385
IČ DPH: SK2023010385
Zodpovedné osoby: Očenáš Gabriel, Očenášová Viera

 • 1.4

  Kupujúcim je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v  bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.

 • 1.5

  Používaním WWW stránok internetového obchodu www.tichepc.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil.

 • 1.6

  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

 • 1.7

  Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2. Objednávanie tovaru

 • 2.1

  Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

1. prostredníctvom internetových stránok www.tichepc.sk
2. e-mailom na adrese objednavky@tichepc.sk
3. osobne v kancelárii (po predošlom dohodnutí na presnom termíne) Tiché PC, Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice

 • 2.2

  Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu (čo aj potvrdzuje pred odoslaním objednávky). Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky

 • 2.3

  Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní ihneď e-mailom, alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky s povinnosťou platby predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.

 • 2.4

  Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh tovaru a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.

 • 2.5

  Kupujúci môže zrušiť objednávku kedykoľvek pred prevzatím tovaru, alebo do 14 dní po prevzatí a to odstúpením od kúpnej zmluvy. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na www.tichepc.sk v časti "Nastavenie účtu (konta)" a  „Vaše údaje/objednávky“. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo e-mailom, prípadne priamo cez formulár "dotaz/zmena". Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 pracovných dní. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.

 • 2.6

  V prípade zrušenia objednávky/položky v objednávke zo strany kupujúceho predávajúci neúčtuje žiadny storno poplatok.

 • 2.7

  V prípade doplnenia, aktuálnej objednávky, môže kupujúci požiadať predajcu o jej doplnenie e-mailom na adrese objednavky@tichepc.sk, alebo telefonicky, prípadne priamo cez formulár "dotaz/zmena", pričom nahlási objednávkový kod tovaru a počet ks. daného tovaru. Predajca objednávku doplní o daný tovar, pričom systém automaticky po zmene odošle informáciu o zmene objednávky, s komentárom od predajcu (v závislosti od formy platenia za tovar, sa odošle automaticky zmenená zálohová faktúra, prehľad objednávky).

 • 2.8

  Vysvetlivky k stavom vašej objednávky ("Nastavenie účtu (konta)" „Vaše údaje/objednávky“)

· ČAKAJÚCA NA PRIJATIE / REGISTROVANÁ ... nová registrovaná, ešte však neprijatá objednávka, 1.stav

· VYBAVUJE SA
... Vašu objednávku sme videli a evidujeme ju, v poznámke k objednávke Vás informujeme o dobe dodania, dostupnosti / nedostupnosti jednotlivých položiek (je to informácia pre Vás, aby ste vedeli že objednávka od vás prišla do našej evidencie a evidujeme ju ).

· ODOSLANÁ ... informácia pre Vás, že tovar bol expedovaný a max. do 48 hodín vám ho donesie kuriér.

. STORNOVANÁ ... stornovaná objednávka.

3. Cena za tovar

 • 3.1

  Ceny uvedené na internetových stránkach www.tichepc.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a obsahuje už prípadne recyklačné a autorské poplatky, pričom je kupujúci priamo na stránke produktu informovaný, akú cenu z výslednej tvoria dané poplatky.

 • 3.2

  Predajca - spoločnosť Tiché PC s.r.o. je platcom DPH – IČ DPH: SK2023010385

 • 3.3

  Ceny uvedené na internetových stránkach www.tichepc.sk sú bez DPH aj s DPH v eurách, týka sa to aj recyklačných a autorských poplatkov.

 • 3.4 -
 • 3.5

  Všetky zľavy a akciové produkty sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.tichepc.sk tzn. z "Bežnej ceny". Kupujúci vidí akciový tovar v sekcii "AKCIE" pričom akciový produkt spĺňa všetky náležitosti "Akciového produktu" tj.: Pôvodnú cenu "Bežnú cenu" produktu, Akciovú cenu a dátum do kedy trvá akcia na daný, akciový produkt.

 • 3.6

  K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.

 • 3.7

  Balné alebo iné poplatky (s výnimkou vyššie spomínaných recyklačných/autorských poplatkov) nie sú účtované.

4. Platba za tovar

 • 4.1 Tovar je možné uhradiť:

1. prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode
1.2 na základe zálohovej faktúry odoslanej systémom po prijatí objednávky, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu.
2. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra
3. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v kancelárii Tiché PC s.r.o (po predchádzajúcej dohode o prebratí v deň a hodinu)
4. Ak si vyberiete možnosť - platba prevodom na účet:

POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ SA VAŠA OBJEDNÁVKA NEDOSTANE DO STAVU "VYBAVUJE SA" PRIČOM SYSTÉM AUTOMATICKY VYGENERUJE ZÁLOHOVÚ FAKTÚRU (s údajmi na úhradu) a s prijatím objednávky Vám ju pošle na e-mail. NEPLAŤTE VOPRED bez ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY. Prosíme KUPUJÚCICH, aby uhrádzali PRESNÉ SUMY a uvádzali správne VARIABILNÉ SYMBOLY nachádzajúce sa v zálohových faktúrach.

 • 4.2

  Všetky platby musia byť uskutočnené v sume EUR.

 • 4.3

  Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

 • 5.1

  Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.tichepc.sk predstavuje aktuálny stav zásob na sklade, stavy produktov su reálne, pričom v detaile produktu je uvedený skladový stav produktu v počte kusov (pre presný stav v ks. je nutné kurzor myšky podržať na statuse dostupnosti produktu, pričom po danom úkone výjde tabuľka s presným počtom ks.), prípadne stav produktu: SKLADOM X kusov, SKLADOM do 1-2dní na externom sklade X kusov, SKLADOM do 7-10 dní -skladom u dodávateľa, NA OBJEDNÁVKU, NEDOSTUPNÝ, DO TÝŽDŇA, NA CESTE (dátum dostupnosti). V prípade stavu SKLADOM do 1-2dní na externom sklade X kusov je uvádzaný počet kusov na externom sklade reálny a tovar príde do nášho skladu do 1-2 pracovných dní. V prípade stavu DO TÝŽDŇA tovar naskladníme na náš sklad obvykle do 7-10 pracovných dní.

 • 5.2 Dodacia doba na tovar v ponuke www.tichepc.sk je nasledovná:

1. ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 24-48 hodín od prijatia objednávky
2. ak je tovar na externom sklade (stav SKLADOM do 1-2dní na externom sklade X kusov), potom sa naskladní na náš sklad spravidla do 1-2 pracovných dní a potom posiela kupujúcemu
3. v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný do 2-3 pracovných dní od prijatia objednávky

 • 5.3

  Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.

 • 5.4

  O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok

 • 5.5

  Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho

 • 5.6

  Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia

6. DOPRAVA TOVARU

 • 6.1

  Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.tichepc.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.

 • 6.2 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

1. v rámci SR – rozvoz kuriérskou službou UPS (Slovak Parcel Service), alebo DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.)
2. osobný odber v kancelárii (po predchádzajúcej dohode o prebratí v deň a hodinu)
Tiché PC s.r.o, Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice

 • 6.3

  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

 • 6.4

  Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

 • 6.5

  V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.

 • 6.6

  Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) – slúži ako dodací list, návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).

 • 6.7

  Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 • 6.8

  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na vysporiadanie vzniknutej škody s prepravcom. O prepravcovi, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru, rozhoduje predávajúci. Cena za dopravu je uvádzaná na doklade o kúpe samostatne a je súčasťou celkovej hodnoty dodaného tovaru.

 • 6.9

  Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške do 14 pracovných dni.

 • 6.10

  Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého, alebo ťažkého tovaru sa zaväzuje predávajúci oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

 • 6.11

  Poplatky za dodanie tovaru do 30kg a následne 50 kg nájdete v odstavci 13.

 • 6.12

  V prípade ak nebol tovar doručený kuriérom v dohodnutom termíne (spravidla do 24 hodín od odoslania) a kupujúci nemá informáciu o stave doručovania tovaru, môže sa obrátiť na našu prevádzku, kde mu budú poskytnuté požadované informácie, prípadne si podľa informácii v  expedičnom emaile môžete zavolať do depa kuriérskej služby a podľa čísla zásielky sa o jej statuse informovať.

 • 6.13

  Poplatok za dodanie tovaru nad 50 kg je kupujúcemu oznámený pred prijatím objednávky e-mailom, telefonicky.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 • 7.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti


- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť


- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny


- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

 • 7.2

  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebovanie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebovanie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.

 • 7.3

  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Miestom pre uplatnenia reklamácie je prevádzka Tiché PC s.r.o., Kavečianska cesta 41,040 01 Košice, kde sa nachádza servisné a reklamačné stredisko spoločnosti Tiché PC s.r.o.. Ak to povaha veci umožňuje môže predávajúci po dohode s kupujúcim určiť aj iné miesto v rámci SR na prevzatie reklamácie, vykonanie záručného servisu, alebo opravy.(napr. Zoznam záručných servisov a opravovní uvedení v Záručnom liste).

 • 7.4

  Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom (dodacím listom ak tento bol vydaný). Pokiaľ bol kupujúcemu vystavený záručný list od výrobcu, tak tento záručný list je nutne preukázať pri uplatnení reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 • 7.5

  Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady.

 • 7.6

  Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

 • 7.7

  Všetky záručné opravy sú bezplatné.

 • 7.8

  Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

 • 7.9

  Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom, alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

 • Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj požiadať o zrušenie registrácie po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje konto.

 • Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 14 ods. 2 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho po udelení jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 • Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach a že bude dodržiavať zásady spracúvania osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 ZnOOÚ.

 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu jasným, zrozumiteľným, ľahko dostupným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
  - svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok
  - identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii
  - účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim
  - že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČDPH, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou.

 • Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Zásady ochrany osobných údajov

 • Pre potreby týchto Zásad sa rozumie Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

 • Tiché PC s.r.o. ako Prevádzkovateľ e-shopu www.tichepc.sk a zároveň ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Dotknuté osoby súvisiacich so spracovaním jej Osobných údajov.

 • Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

 • Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZnOOÚ“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

 • Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a. plnenia zmluvy uzavretej s Dotknutou osobou, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
a1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
a2. na účely splnenia marketingovej akcie, jej vyhodnotenie a ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď.

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);

c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;

d. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
d1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov;
d2. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe; prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;
d3. zasielanie obchodných informácii tretími stranami: ide o zasielanie obchodných oznámení ďalšími správcami, ktorým boli osobné údaje Dotknute osoby odovzdané na základe súhlasu Dotknutej osoby a na základe zmluvy o spracovaní Osobných údajov;
d4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 • Pokiaľ Dotknutá osoba neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

 • Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 • Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

 • Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií.

 • Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 • O Osobných údajoch Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.

 • V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania osobných údajov vás, ako Dotknutej osoby, máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na adresu: tichepc@tichepc.sk.

 • Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou Osobných údajov právo na prístup k údajom (článok 15 Nariadenia), právo na opravu poskytnutých údajov (článok 16 Nariadenia), právo na vymazanie (článok 17 Nariadenia), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia), právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia), právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 Nariadenia) a právo napadnúť rozhodnutie Prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu stanovisko Dotknutej osoby a žiadať od Prevádzkovateľa preskúmanie takéhoto rozhodnutia s ľudských zásahom (článok 22 Nariadenia). Na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.

 • Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Prehľad dozorných orgánov v rámci EÚ je dostupný na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 • V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby súhlas so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený.

 • Zásady ochrany osobných údajov vypracoval Prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

 • Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje Zásady ochrany osobných údajov, pričom platí vždy aktuálna verzia týchto Zásad. Aktuálna verzia je vždy zverejnená na stránke Prevádzkovateľa. Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách

 • IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201410939 a názvom "IS - e-shop
 • 8.8 Súbory Cookies

  s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

 • 9.1

  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 • 9.2

  Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

10. POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom ODKAZE.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 11.1

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 • 11.2

  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 • 11.3

  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12. RECYKLÁCIA a KOLEKTÍVNY SYSTÉM

Dňom 20.02.2007 sa spoločnosť BERYL – Andrej Očenáš stala členom kolektívneho systému SEWA, a.s, pričom členstvo si môžete overiť v zozname členov na Zoznam členov. V roku 2010 pri transformácii spoločnosti na Tiché PC s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO: 45464022, DIČ: 2023010385, IČ DPH: SK2023010385 je táto spoločnosť zapísaná v členstve SEWA.

Z vyššie spomenutých zákonov, nariadení a vyhlášok vyplýva výrobcom / dovozcom elektrozariadení povinnosť financovať, zaisťovať a spolupodieľať sa na zbere a likvidácii elektroodpadov a odpadov z obalov.

Toto sa deje formou tzv. Recyklačného poplatku, ktorý bude fakturovaný na doklade (faktúre) predaja ako samostatná položka pre každý druh produktu. Pre Vás spotrebiteľov to znamená menšie navŕšenie ceny práve o tzv. recyklačný poplatok. Do poplatku je zahrnutá následná likvidácia tovaru. Zberné miesto na tovar je povinná zaistiť každá obec a spoločnosť zaisťujúcu likvidáciu je povinná odpad odobrať.

 

13. Formy dodania tovaru v rámci Slovenskej republiky (v prípade DPD aj Českej republiky):

Doprava kuriérskou službou UPS (Slovak Parcel Service):

 • kuriérska služba UPS je externou zásielkovou spoločnosťou, s ktorou naša firma spolupracuje a UPS sa riadi svojimi VOP uvedenými na ich stánke Slovak parcel service

 • kuriér odovzdá tovar pri jeho aute, kuriér zásielky nevynáša

 • kuriér nemá odborno-technickú spôsobilosť pre vybalenie, zapájanie a testovanie výrobku zakúpeného v našej spoločnosti Tiché PC s.r.o.

 • pokiaľ potrebujete poznať bližšie informácie o stave a termíne dodania Vašej objednávky, môžete podľa čísla zásielky, ktoré ste dostali na email vyhľadať Vašu zásielku na stránkach prepravcu UPS: sledovanie zásielky

 • UPS prepravná služba a jej vodiči nemajú povinnosť telefonovať na Váš uvedený mobilný kontakt (je to len na dôbrej vôli daného vodiča, či zavolá, alebo nie). Spoločnosť UPS má aj na telefonovanie vopred pred dodaním spoplatnenú službu. Ak máte o takúto službu záujem, je nutné to vpísať do poznámky a prepravu upravíme podľa aktuálnej ceny danej služby

 • PC Zostavy a projekty z našej ponuky http://zostavy.tichepc.sk/sk/ posielame výhradne spoločnosťou UPS (Slovak Parcel Service) a ceny prepravného sú vypočítané pre každú zákazku zvlášť.

 • Cena prepravy UPS dobierka do 30kg - 7,97 EUR s DPH
 • Cena prepravy UPS bankovým prevodom do 30kg - 5,65 EUR s DPH
 • Cena prepravy UPS dobierka nad 30kg - 18 EUR s DPH
 • Cena prepravy UPS bankovým prevodom nad 30kg - 16,50 EUR s DPH
 • Cena telefonického avíza (príplatková služba) - 0,60 EUR s DPH

 

Doprava kuriérskou službou DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.) službou DPD Home:

 • kuriérska služba DPD je externou zásielkovou spoločnosťou, s ktorou naša firma spolupracuje a DPD sa riadi svojimi VOP uvedenými na ich stánke DPD

 • kuriér odovzdá tovar pri jeho aute, kuriér zásielky nevynáša,  nemá odborno-technickú spôsobilosť pre vybalenie, zapájanie a testovanie výrobku zakúpeného v našej spoločnosti Tiché PC s.r.o.

 • pokiaľ potrebujete poznať bližšie informácie o stave a termíne dodania Vašej objednávky, môžete podľa čísla zásielky, ktoré ste dostali na email vyhľadať Vašu zásielku na stránkach prepravcu DPD: sledovanie zásielky

 • spoločnosťou DPD posielame zásielky aj do Českej republiky (vrátane služby dobierka), maximálna hmotnosť jedného balíka 50kg
 • Deň vopred ste informovaný cez SMS alebo mailom o doručení balíka a výške dobierky, priamo z vášho smartfónu alebo počítača máte možnosť zmeniť deň alebo adresu doručenia, v deň príchodu kuriéra ste informovaný o časovom okne, v ktorom vám bude zásielka doručená, v prípade, ak vás kuriér nezastihne príjemcu doma, nechá vám v poštovej schránke oznámenie o prvom pokuse o doručenie.

 • Máte možnosť zmeniť termín alebo adresu ďalšieho doručenia prostredníctvom stránky MyDPD,  alebo zákazníckeho servisu DPD na adrese dpd@dpd.sk.

 • V interaktívnej SMS je možé zvoliť možnosť prevziať zásielku v odbernom mieste Pickup. Pri doručení balíka do odberného miesta Pickup dostanete SMS s informáciou kedy si môžete balík vyzdvihnúť. Uloženie zásielky v odbernom mieste Pickup 7 kalendárnych dní.

 • PC Zostavy a projekty z našej ponuky http://zostavy.tichepc.sk/sk/ posielame výhradne spoločnosťou UPS (Slovak Parcel Service) a ceny prepravného sú vypočítané pre každú zákazku zvlášť.

 • Cena prepravy DPD dobierka SR do 30kg - 6,34 EUR s DPH
 • Cena prepravy DPD bankovým prevodom SR do 30kg - 4,72 EUR s DPH
 • Cena prepravy DPD dobierka SR nad 30kg - 12 EUR s DPH
 • Cena prepravy DPD bankovým prevodom SR nad 30kg - 8,32 EUR s DPH
 • Cena prepravy DPD bankovým prevodom ČR do 30kg - 9,72 EUR s DPH


Poškodenie tovaru pri preprave

 • V prípade ak je tovar doručený kupujúcemu vo viditeľné poškodenom spotrebiteľskom balení, je nutné aby kupujúci požiadal prepravcu o spísanie škodového zápisu, ktorý poslúži ako príloha pre reklamáciu poškodeného tovaru pri preprave. Ak zásielka nemá zjavne poškodené spotrebiteľské balenie a kupujúci zistí poškodenie tovaru, tak škodový zápis u prepravcu má možnosť spísať do 24 hodín. Pre uplatnenie reklamácie je nutné škodový zápis priložiť k reklamácii. V prípade nejasnosti kontaktujte reklamačné oddelenie našej spoločnosti Tiché PC s.r.o.

Iné odporúčania a informácie:

 • dodanie tovaru je závislé aj od typu platby. V prípade Dobierky sú ceny za dopravu vyššie, pretože je nutné zarátať službu dobierka,čo znamená výber peňažnej hotovosti kuriérom priamo od Vás po doručení tovaru.

 • odporúčame preto zvoliť platbu vopred prevodom na účet, kde po objednávke Vám prídu na email údaje na úhradu za tovar. V závislosti od toho v ktorej banke máte účet je vhodné buď sumu previesť cez elektronické bankovníctvo (ak máte účet v rovnakej banke ako naša firma), alebo vkladom priamo v banke (ak máte účet v inej banke ako naša firma). Takto prídu úhrady na náš účet v čo najkratšom čase a my môžeme vybaviť objednávky promptne a bez komplikácií.

 • ďalšie špecifické možnosti spôsobu dopravy tovaru a ceny za dopravu podľa osobnej požiadavky spotrebiteľa vieme dohodnúť telefonicky, emailom alebo osobne (napr. aj v prípade nízkej hmotnosti zásielky do Českej republiky

14. Právna doložka Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti Tiché PC, s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.